Steun jij ook deze oproep?

Onderteken deze brief dan hier!


Betere anti-pestaanpak op school
Open brief aan de minister van Onderwijs,


Geachte mevrouw de minister,

Wij zijn een werkgroep van ouders, waarvan enkele werkzaam binnen de hulpverlening, (zorg)leerkrachten en directie uit de Vrije Lagere School De Mozaïek uit Kessel-lo. Samen vormen we een “denktank sociaal wenselijk gedrag”. We willen hierbij graag uw aandacht vragen voor twee concrete voorstellen omtrent de aanpak van pesten op de lagere school.

De 306.396 kinderen die eind februari gedanst hebben tegen pesten, hebben hun motivatie om iets te doen aan deze problematiek, duidelijk getoond.

Er is ondertussen voldoende onderzocht en bewezen dat pestgedrag een vaak voorkomende problematiek is die veel negatieve gevolgen heeft. Er is een duidelijk verband aangetoond met psychische klachten bij slachtoffers en delinquent gedrag op latere leeftijd bij pesters. Gelukkig is al in het leerplan opgenomen dat scholen moeten werken aan een positief schoolklimaat. Hoe een school dit doet, mag zelf ingevuld worden. Aan al die enthousiaste kinderen bijbrengen hoe er dan best omgegaan wordt met pesten, is niet zo evident. Dat hebben we ondervonden toen we vanuit onze denktank op zoek gingen naar concrete methodieken hiervoor. Het is moeilijk te beoordelen wat een goede methode is die concreet resultaat zal halen, en wat niet.

Er is nu echter een aanpak die met kop en schouders boven de anderen blijkt uit te steken: het KIVA-project. Meer en meer wordt duidelijk hoe buitengewoon de resultaten hiervan zijn op pestgedrag op school. Wetenschappelijk onderzoek uit Finland toonde na amper negen maanden al een gemiddelde daling van 20% aan. En een nog grotere daling als men alleen het basisonderwijs in beschouwing neemt, met een piek van 50% bij tienjarigen. Bovendien gaat het hier niet om een resultaat in vergelijking met een controlegroep zonder antipestbeleid, maar in vergelijking met ‘treatment as usual’. In Nederland wijzen de eerste resultaten van onderzoek in dezelfde richting.

Op dit moment wil onze overheid vooral investeren in de middelbare school met een minder intensief programma (Re:Pest), waarvan de effectiviteit nog wordt onderzocht. Natuurlijk vinden we deze investering niet verkeerd, maar we vinden het wel van belang niet te wachten met een goede anti-pestaanpak tot in het secundair onderwijs. Daarmee blijven immers de duizenden kinderen in het basisonderwijs in de kou staan. Een vergelijkende studie van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat onze Vlaamse 11-jarigen tot drie maal meer kans maken om gepest te worden dan hun leeftijdsgenoten uit Nederland, Engeland, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Finland, Denemarken en Zweden. De cijfers tonen bovendien aan dat de aanzet tot een anti-pestbeleid moet gegeven worden in het basisonderwijs. Het is erg belangrijk dan al aan preventie te doen, en snel in te grijpen wanneer er problemen zijn, om erger te voorkomen.

We hebben dan ook twee zeer concrete suggesties voor u :

 1. Informeer de scholen en ouders.
  We hebben in onze werkgroep kunnen ervaren hoe moeilijk het is om goed zicht te krijgen op welke methodieken er bestaan, wat de evidentie voor een bepaald project is, e.d. We vinden dat het een minimale taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat scholen en ouders weten wat er bestaat aan methodieken, wat er bewezen werkt en hoe ze eraan kunnen beginnen.

 2. Zorg voor meer financiële steun.
  Het KIVA-project is een intensief programma, waar bijgevolg een hoge kost tegenover staat. Het is nauwelijks haalbaar voor een school deze kost helemaal zelf te dragen.
  Dat scholen een eigen bijdrage doen, zal - zolang de keuzevrijheid voor methodiek er is - vanzelfsprekend blijven.
  Maar we denken bv. aan:
  • Een herverdeling van middelen ten gunste van scholen die kiezen voor dergelijk (KIVA of eventueel ander, maar er is ons geen bekend) wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief project.
  • Onderhandeling vanuit de overheid met Finland en Leefsleutels vzw om de inkoopprijs van het KIVA project te drukken wanneer het op grote schaal wordt aangekocht.
  • Extra middelen in samenspraak met uw collega's van Volksgezondheid (Vlaanderen) en Justitie (België). Het is op dit moment niet duidelijk hoe groot het positief effect is dat die investering zal hebben op de uitgaven voor gezondheid en veiligheid. Voortgaand op de actuele wetenschappelijke bevindingen menen we te mogen zeggen dat de investering zich na verloop van tijd zeker en vast terugverdient. Vandaar dat wij durven aan te dringen om vanuit de overheid hier stimulerend in op te treden.

In deze tijd na de verkiezingen, waarin nieuwe beleidsplannen gemaakt worden, is dit alles ons inziens een punt op de politieke agenda waar maatschappelijk ongetwijfeld een groot draagvlak voor te vinden is.
Hoe zou het immers zijn als al die duizenden dansende kinderen over een jaar kunnen zeggen dat ze zelf merken dat wij allen samen een grote “move forward” gemaakt hebben inzake pestproblematiek, en dat we dit aan een goed beleid te danken hebben.

Zelf hebben we beslist als school om in te stappen in het KIVA-project. Op 10 december zal er een eerste opstartsessie georganiseerd worden in onze school om concreet aan de slag te gaan. We nodigen u van harte uit om hier aanwezig te zijn. Dit om een open dialoog te hebben over de problematiek van pesten, maar meer nog om over de positieve en efficiënte aanpak ervan te spreken.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,


namens de collega's van de denktank sociaal wenselijk gedrag:

Ann Moons, directrice

Mariska De Backer, leerkracht en ouder

Hilde Libbrecht, criminologe, psychotherapeute en ouder

Kristel Lauwers, kinder- en jeugdpsychiater en ouder

Lore Neyens, leerkracht

Lies Peeters, zorgcoördinator en ouder

Sharon Vanhemelryck, ouder

Liesbeth Vranckx, ouder

Voor meer informatie en verwijzing naar literatuur en bronnen zie ook www.kivaschool.be.

Onderteken deze open brief
Vind jij pestproblematiek op school ook een belangrijk probleem? Wil je ook dat er werk van gemaakt wordt ? Laat jouw naam dan hier achter. We bezorgen dit aan de minister van onderwijs en dringen aan hier werk van te maken.
Jouw voornaam* :
Dit is geen geldige voornaam
Jouw naam* :
Dit is geen geldige achternaam
Jouw Gemeente* :
Dit is geen geldige gemeente
Jouw email-adres* :
Dit is geen geldig email-adres

Wees gerust. Uw e-mailadres zal niet online verschijnen.
We zullen het ook niet gebruiken voor verdere mailings.